KETUA PTUN KUPANG

DATA
Nama R.BASUKI SANTOSO,SH.,MH
NIP 19660309 199203 1 002
Jabatan HAKIM MADYA UTAMA - KETUA PTUN KUPANG
Pangkat PEMBINA UTAMA MUDA
Golongan IV / c
RIWAYAT

-